Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
pochmurno
4°C

Założenie stowarzyszenia zwykłego

Stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, po nowelizacji z 2016 r., stowarzyszenie zwykłe to szczególny rodzaj stowarzyszenia, które posiada "ułomną" osobowość prawną, tzn. może nabywać prawa, także własności i zaciągać zobowiązania, jak również ma możliwość korzystania z wielu źródeł finansowania swoich działań. Do jego założenia wystarczą 3 osoby, reprezentować je może Przedstawiciel, a zasady działania określa nie statut, a Regulamin.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:
- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;
- zrzeszać osób prawnych;
- prowadzić działalności gospodarczej;
- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (m.in. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Zgodnie z obowiązujacymi przepisami posiadając tzw. ułomną osobowość prawną, by móc funkcjonować, stowarzyszenie zwykłe musi posiadać numery REGON i NIP, o nadanie których zgłasza się do właściwych urzędów - Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego po otrzymaniu ze Starostwa informacji o dokonaniu wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Stowarzyszenie zwykłe ze względu na prowadzoną działaność, składki członkowskie, dotacje itp. może posiadać konto bankowe.

Warto też pamiętać, że stowarzyszenia zwykłe mogą przekształcać się w stowarzyszenia rejestrowe i zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, co również musi zostać zgłoszone do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Wpisu do ewidencji (zarówno dotyczącego założenia stowarzyszenia, jak i zmian) dokonuje się na podstawie wniosku.

Czynności z tego zakresu, jak również prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności organu nadzorującego, w tym ocena działalności władz regulaminowych pod względem zgodności ze statutem i przepisami prawa prowadzi Wydział Kultury i Promoji Powiatu, pokój 226, tel. 44 724-21-27 wew. 417

Do wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy dołączyć:                         

 1. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami.
 2. Regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
  Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
 3. Listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (stowarzyszenie zwykłe zakładają co najmniej 3 osoby).
 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 6. Informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.

Wysokość opłat:

 • wpis do ewidencji - bez opłat
 • zmiany danych wpisanych do ewidencji - bez opłat
 • zaświadczenie o wpisie w ewidencji 17 zł,
 • wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji - bez opłat

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełniania wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Wzory dokumentów koniecznych do założenia i zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego:
 
 
 
Ikonografika przedstawia krok po kroku, jak założyć stowarzyszenie zwykłe.
 
 
 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tomaszowski  z siedzibą w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia przepis prawa - ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
    a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.