Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
14°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat-tomaszowski.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Goska, egoska@powiat-tomaszowski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  1. Wejście główne od ul. Św. Antoniego 41. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są 2 rodzaje drzwi: drzwi obrotowe klasyczne 4 - skrzydłowe ( karuzela) 1 szt.  i 2 szt. drzwi dwuskrzydłowe,  przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  2. Wejście boczne od ul. Szkolnej. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe przeszklone.  Przy tym wejściu znajduje się dzwonek przywołujący. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap do korytarza głównego.
  3. Wejście boczne od strony parkingu podziemnego. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na 1 i 2 piętro.

Dostępność kondygnacji budynku:

            Budynek Starostwa Powiatowego jest wolnostojący z 3 kondygnacjami nadziemnymi i z 1 kondygnacją podziemną. W budynku są 3 klatki schodowe. Dostęp na poszczególne kondygnacje zapewniają dwie windy ( dźwigi hydrauliczne). Pierwsza w holu głównym hydrauliczna winda panoramiczna  ( konstrukcja stalowa poszyta szkłem bezpiecznym), druga winda w korytarzu towarowo – osobowa. Dostęp na parter budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z  poziomu przyległego terenu. Różnice wysokości poziomów kondygnacji wewnątrz budynku zaprojektowano podjazdami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach. Na holu na parterze od głównego wejścia znajduje się kancelaria – punkt podawczy dokumentów. Przy wejściu od ul. Św. Antoniego i przy wejściu od ul. Szkolnej po lewej stronie znajdują się tablice informacyjne z wykazem wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego i ich rozmieszczenie na kolejnych kondygnacjach. Wejście do pokoi oznakowane są tablicami.

            Na parterze przy Wydziale Komunikacji znajduje się tablica elektroniczna  z wyświetlaczem oraz informacja głosowa mówiąca o kolejce osób oczekujących na obsługę w Wydziale. 

            Na I piętrze budynku Starostwa znajdują się 2 sale konferencyjne. Do sali można dostać się windą lub schodami od strony głównego wejścia do budynku. Duża przestrzeń manewrowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

            W budynku jest instalacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.

Oznaczenia:

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi przy trzech wejściach do budynku. Czytelne oznaczenie krawędzi schodów  kolorze żółto – czarnym.

Dostępność toalety:

Toaleta przystosowana jest  dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego.

Dostępność parkingu:

 Przed budynkiem od ul. Św. Antoniego i od ul. Szkolnej jak również na parkingu głównym wyznaczono 4 miejsca  parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

 

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na dwa dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Ponadto w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego wydziału, referatu starostwa istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Kącik/ miejsce dla dziecka

            Na parterze budynku Starostwa Powiatowego znajduje się kącik dla dziecka jest to mały stolik i krzesła.

II. Dostępność cyfrowa

            W zakresie dostępności cyfrowej Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim publikuje informacje na stronie internetowej o zakresie prowadzonej przez siebie działalności

            Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą o dostępności stosuje się do wytycznych w zakresie publikacji zdjęć i filmików  promocyjnych zamieszczanych na stronie internetowej Powiatu Tomaszowskiego oraz profilu FB.

Na publikowanych zdjęciach zamieszczany jest opis do danego zdjęcia, natomiast do filmów napisy. Konferencje emitowane na żywo nie wymagają tłumaczenia. W ustawowym czasie film jest uzupełniany o napisy lub w przypadku braku napisów usuwany ze strony. Zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami Urząd udostępnia transmisje z obrad sesji Rady Powiatu z dołączonymi napisami do 2 tygodni po odbytej sesji. Nagrania przed dniem 23 września 2020r. nie podlega transkrypcji. Sesje Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim transmitowane są na żywo na stronie powiatu tomaszowskiego: http://powiattomaszowski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

III. Dostępność  informacyjno – komunikacyjna

            Dostępność w zakresie informacyjno – komunikacyjnym polega na zapewnieniu obsługi osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się  z wykorzystaniem środków wspierających komunikację takich jak korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie  wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.

Sprawy w Starostwie Powiatowym oprócz kontaktu osobistego z petentem załatwiane są drogą pocztową, drogą elektroniczną ( w tym za pośrednictwem e-PUAP) lub telefonicznie.

Kontakt ze Starostwem :

Centrala: tel: 44 724 21 27;  44 724 27 50;  fax 44 724 29 15

adres e -PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Szczegółowe informacje na temat obsługi interesantów przez jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa znajdują się na ich stronach.

Kontakt do jednostek, które maja siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy – 44 724 68 64, e – mail: loto@praca.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych- 44 710 33 14. e – mail: drogi@ powiat- tomaszowski.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e– mail: pinb@ powiat- tomaszowski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44 725 14 60, e – mail:sekretariat@pcpr-tm.pl 

W przypadku dokonywanie opłat w kasie Urzędu kasa przyjmuje wpłaty gotówką jak i przy użyciu karty płatniczej.

IV. Dostępność alternatywna

            Dostęp alternatywny obejmuje przede wszystkim zapewnienie wsparcia innej osoby np. poprzez kontakt telefoniczny, zorganizowanie spotkania z klientem w innym miejscu. W budynku Starostwa Powiatowego osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na dwa dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Ponadto w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego wydziału, referatu starostwa istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Dla osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących na parterze budynku przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zainstalowana jest pętla indukcyjna jako jeden ze sposobów wspomagania słuchu. Poprzez pętle indukcyjną wzrasta komfort słyszenia oraz jakości dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.

 

Deklarację opracowali: Koordynator i Zespół ds. dostępności:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.