Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 205, 206, 207
e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Lidia Kabat
Z-ca Naczelnika: Zbigniew Kamiński

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw dotyczących ochrony powietrza i gleby;

2) przygotowywania planu dochodów budżetu powiatu w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sporządzania sprawozdań z dochodów i wydatków w tym zakresie;

3) realizacji przy pomocy  geologa powiatowego zatrudnionego w ramach wydziału  zadań z zakresu administracji geologicznej, wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:

a) udzielanie, wygaszanie, cofanie, ograniczanie koncesji na wydobywanie kopalin,

b) przenoszenie koncesji na inny podmiot;

c) ustalanie i zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego,

d) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,

e) przyjmowanie zgłoszeń projektów i dokumentacji dot. wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi,

f) gromadzenie informacji i próbek,

g) naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę,

h) ustalanie opłat eksploatacyjnych za eksploatację złoża z rażącym naruszeniem warunków koncesji,

i) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji koncesji,

j) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

k) sporządzanie sprawozdań;

4) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

5) ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zalesiania gruntów rolnych;

6) wspólnot gruntowych;

7) nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;

8) łowiectwa, w tym wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów, a także odstrzału redukcyjny zwierzyny;

9) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

10) ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej;

11) współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie problematyki ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa;

12) ochrony przyrody;

13) rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;

14) obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

15) ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania dla określonych przedsięwzięć;

16) udzielania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji;

17) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;

18) wydawania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami wydobywczymi;

19) prowadzenia spraw wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;

20) ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);

21) wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

22) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) opiniowanie projektów studium zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu jako organ administracji geologicznej,

b) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

c) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

d) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,

e) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych i w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

f) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie opiniowania projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;

23) wydawania zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub  w decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej;

24) uzyskiwania informacji od jednostek organizacyjnych powiatu o opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,

25) sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami,

26) wydawania decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa i ich wykreślanie z zasobu;

27)opiniowania wniosków w sprawie powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego;

28) prowadzenia spraw dotyczących podejmowania przez Radę Powiatu uchwał określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami;

29) wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych wodami;

30) prowadzenia spraw dotyczących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;

31) opiniowania wniosków dotyczących projektów planu remediacji- w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;

32) rozpatrywania wniosków o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w odniesieniu do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;

33) wydawania zezwoleń na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów;

34) prowadzenia rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.