Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 111, 117, 120;
e-mail: nieruchomosci@powiat-tomaszowski.pl;
p.o. Naczelnika: Dorota Malik

Wydział realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

1) ewidencjonowania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu (oddanych w użytkowanie wieczyste, w trwały zarząd, w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie pozyskanych do zasobu w wyniku zamiany, będących przedmiotem sprzedaży, przekazanych i nabytych w drodze darowizny, nierozdysponowanych) i sporządzania zestawień tych nieruchomości;

2) sporządzania sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu;

3) zapewnienia wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

4) zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;

5) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu w tym nabywania na własność, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd i zamiana nieruchomości;

6) wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz powiatu;

7) sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem, użytkowanie;

8) organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

9) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, a także dokonywania i przyjmowania darowizn nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu;

10) wykonywania czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie z zasobu Skarbu Państwa oraz powiatu nieruchomości (ustalanie wysokości czynszu z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania, ustalania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu);

11) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

12) wnioskowania i opiniowania podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

13) wywłaszczania nieruchomości, wszczynania postępowania uwłaszczeniowego, prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy, ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;

14) udzielania zezwoleń za zajęcie nieruchomości na cele szczególne zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;

15) zwrotu wywłaszczonych nieruchomości Skarbu Państwa, powiatu i gminy;

16) oddawania w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe;

17) żądania wydania przez Sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców;

18) wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości;

19) nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu);

20) orzekania o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność;

21) orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania;

22) sporządzania dla potrzeb starosty raportu dot. wykazu nieruchomości według odrębnie określonych zasad;

23) współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

24) wydawania wymaganych zgód na zawarcie przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa lub powiatu umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu znajdujących się w zarządzie tych jednostek;

25) wydawania zgody na dysponowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu na cele budowlane;

26) wskazywania, przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki;

27) przekazywania wraz z dokumentacją nieruchomości Skarbu Państwa właściwemu do spraw Skarbu Państwa ministrowi, na jego wniosek;

28) regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

29) realizacji przepisów ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych praw własności nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu.