Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Biuro Rady Powiatu (BRP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 102, 103
e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl
p.o. Kierownika: Teresa Krześlak

Biuro Rady realizuje zadania z zakresu:

1) zapewnienia kompleksowej obsługi biurowej rady i jej komisji;

2) przygotowania materiałów na posiedzenia rady i jej komisji;

3) protokołowania obrad rady i posiedzeń komisji;

4) prowadzenia rejestrów i zbiorów:

a) uchwał rady,

b) wniosków i opinii komisji,

c) interpelacji i zapytań radnych;

5) przekazywania do realizacji uchwał rady komórkom organizacyjnym Starostwa oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym;

6) przekazywania zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;

7) przekazywania organom nadzoru uchwał rady;

8) przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji;

9) zapewnienia niezbędnej pomocy techniczno-organizacyjnej radnym w sprawowaniu przez nich mandatów;

10) skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;

11) oświadczeń majątkowych radnych;

12) sporządzania wypłat diet i innych świadczeń dla radnych powiatu;