Powiat Tomaszowski
Powróć do: Fundusze UE i krajowe

Fundusze UE 2014 - 2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powiat Tomaszowski realizuje/zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

1. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)

https://powiat-tomaszowski.pl/290-rozbudowa-ulicy-barlickiego-w-tomaszowie-mazowieckim-droga-powiatowa-nr-4337e.html

2. Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/291-termomodernizacja-filii-domu-pomocy-spolecznej-nr-1-przy-ulicy-farbiarskiej-2729-w-tomaszowie-ma.html

3. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/modernizacja-i-adaptacja-centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-3.html

4. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim  poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej

https://powiat-tomaszowski.pl/rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-obszaru-rewitalizowanego-przy-ulicy-farbiarskiej-w-tomaszo.html

5. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

https://powiat-tomaszowski.pl/rozwoj-e-uslug-publicznych-z-zakresu-infrastruktury-informacji-przestrzennej-swiadczonych-przez-powi.html

6. Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim

https://powiat-tomaszowski.pl/podnoszenie-jakosci-zasobow-turystycznych-doliny-rzeki-pilicy-poprzez-rozwoj-infrastruktury-rekreacy.html

7. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim

https://powiat-tomaszowski.pl/rozbudowa-ulicy-zawadzkiej-nr-4338e-wraz-z-budowa-ronda-na-skrzyzowaniu-ulicy-zawadzka-i-elizy-orzes.html

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim jest Starosta Tomaszowski,  ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.  97-200 Tomaszów Maz..
 2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@powiat-tomaszowski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)    wypełnienia obowiązków prawnych;
  b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a.      inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b.      inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.