Powiat Tomaszowski
Powróć do: Otwarte konkursy ofert

Wzory dokumentów

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełniania oferty składanej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. Instrukcja została przygotowana w celu ułatwienia organizacjom pozarządowym prawidłowego wypełniania wzoru oferty, by uniknąć błędów i wezwań do uzupełnień lub odrzucenia z uwagi na braki formalne.

Instrukcja wypełniania ofert


 

WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT I TZW. MAŁYCH GRANTÓW - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2019 R.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dotyczące zarówno otwartego konkursu ofert (art. 14 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), jak również tzw. małych grantów (art. 19a ust. 1 ustawy - Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego).

Formularze do pobrania:

Wzór oferty
Wzór oferty - regranting
Wzór umowy
Wzór umowy - regranting
Wzór sprawozdania
Wzór sprawozdania - regranting
Oferta uproszczona

Sprawozdanie uproszczone