Powiat Tomaszowski

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

6.10.2022 r.

 

We wtorek, 4 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu polegała na stworzeniu systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami, które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostają udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego.

Kluczowe elementy projektu to:

 

- rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej m.in. dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy, przełączników dostępowych, NAS i urządzenia wielofunkcyjnego,

 

- rozbudowa oprogramowania poprzez zakup serwerowego systemu operacyjnego, systemu operacyjnego PC, systemu biurowego,

 

- rozbudowy Geoportalu i systemu informacji przestrzennej z e-usługami publicznymi,

 

- utworzenie bazy danych przestrzennych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych) i PZGiK (powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z digitalizacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Całkowita wartość projektu: 14 473 574, 72 zł

Dofinasowanie: 7 749 630,09 zł

Powiat Tomaszowski: 4 921 993,05 zł

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 30.11.2017 r.

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

27.12.2021r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że zrealizowane zostały umowy na zadania pn.:

-  „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych GESUT, BDOT i z digitalizacją PZGiK dla gm. Lubochnia, gm. Rokiciny, gm. Ujazd”

- „Dostawa baz danych EGIB dla gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych GESTU, BDOT dla skali od 1 :500 do 1: 5000 i digitalizacją części PZGiK dla gm. Lubochnia, gm. Rokiciny, gm. Ujazd”

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny” ( część 1)

-  „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny” (część 3)

- „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice ( obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Pokonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże).”

Wykonano ulotki promocyjne projektu oraz naklejki na sprzęt komputerowy.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

28.12.2020r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że:  

-w dniu 26.03.2020 r., została zawarta umowa na zadanie pn. „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gm. Rokiciny część 1”;

- w dniu 27.07.2020 r. została zawarta umowa na zadanie pn. „ Dostawa baz danych  ewidencji gruntów i budynków) dla Gminy Lubochnia (część 2) wraz z dostawą baz danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1: 5000 i z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gm.  Lubochnia, gm. Rokiciny i gm. Ujazd”;

-w dniu 28.07.2020r. została zawarta umowa na zadanie pn. „ Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny (część 1 ).”;

W dniu 29.07.2020r. została zawarta umowa na zadanie „ Dostawa baz danych  ewidencji gruntów i budynków dla gminy Czerniewice (obręby: Czerniewice, Lechów, Lipie, Podkonice Duże, Wólka Jagielczyńska, Zubki Duże)”

Zostały zakończone pomiary terenowe i zebrane dane w zakresie EGiB z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

W trakcie realizacji są  umowy „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Rokiciny część 2”, „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”, „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”, „Pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski.”

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Wykonawcy wystąpili o wydłużenie okresu realizacji umów.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

30.12.2019 r.

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że zostały podpisane dwie umowy :

1. Umowa Nr ZP.273.11.2019 z dnia 23.08.2019 r. z firmą Geores Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Targowa 3, na zadanie pod nazwą: „Dostawa baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z inwentaryzacją szczegółową osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gmina Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice”.

2. Umowa Nr ZP.272.12.2019 z dnia 30.08.2019 r. z Firmą Intertim Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Noniewicza Nr 85B lok.  IV, na zadanie pod nazwą: : „Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1 : 500 do 1 : 5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki”. W grudniu 2019 został odebrany pierwszy etap prac.

  W dniu 19.08.2022 r. został podpisany Aneks do o umowy o dofinansowanie na mocy którego, zostały zmienione zapisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 www.mapadotacji.gov.pl

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne,

Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

05.04.2019 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że unieważnione zostały postępowania przetargowe ogłoszone w dniach 28 i 29 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 24 września 2018 r. ze względu na niewyłonienie najkorzystniejszej oferty.

W dniu 25 stycznia 2019 r. podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie na mocy którego wydłużona została realizacja projektu do 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Powiat Tomaszowski ponownie ogłosił postępowania przetargowe na:

- Dostawę baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia.

- Dostawę baz danych GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

  www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 


Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

28.09.2018 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że:

 1. W dniach  28 i 29.08.2018 r. ogłoszone zostały 4 postępowania przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia

2. W dniu 24 września 2018 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 www.mapadotacji.gov.pl

 Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

17.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w dniu  30.04.2018 r. Powiat Tomaszowski podpisał umowę z Firmą EF Consultancy Sp. z o.o.  na pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu, która odpowiedzialna będzie m.in. za przygotowanie szczegółowych warunków technicznych, nadzór i kontrolę postępu prac geodezyjnych, jakości sporządzonych baz danych (EGiB, GESUT, BDOT 500) w szczególności ich zgodności ze standardami i przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego
a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego. 

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

06.12.2017 r.

                   Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  30.11.2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego.  

Kluczowe elementy projektu to:
-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  m.in. dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy, przełączników dostępowych, NAS i urządzenia wielofunkcyjnego,
-rozbudowa oprogramowania poprzez zakup serwerowego systemu operacyjnego, systemu operacyjnego PC, systemu biurowego,
-rozbudowy Geoportalu i systemu informacji przestrzennej z e-usługami publicznymi,
-utworzenie bazy danych przestrzennych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych) i PZGiK (powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z digitalizacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zdigitalizowane w wyniku realizacji projektu zasoby informacyjne zostaną udostępnione:
-w budynku Starostwa Powiatowego
-za pośrednictwem internetu – Geoportalu powiatowego.

Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych które będą skierowane do:
-mieszkańców – typ A2C
-administracji – typ A2A
-biznesu – typ A2B

Projekt umożliwi realizację e-usług publicznych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich odbiorców.

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski