Powiat Tomaszowski

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim


Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  2 lutego 2018 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego a Gminą Tomaszów Mazowiecki – Liderem projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

 Lider projektu:                 Gmina Tomaszów Mazowiecki

Partnerzy projektu:       Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
                                             Gmina Rzeczyca
                                             Gmina Inowłódz
                                             Powiat Tomaszowski

Celem Projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej „Dolina Rzeki Pilicy”.

W ramach projektu wybudowane zostaną miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Pilicy, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, zostanie rozbudowane przedszkole w Twardej na cele kulturalno-turystyczne, powstanie park edukacyjno-rekreacyjny w Treście. 

Powiat Tomaszowski będzie prowadził działania promujące markę turystyczną „Dolina Pilicy” m.in. przewodnik do Dolinie Pilicy (wersja polska i angielska) wraz z transkrypcją do e-book, strona internetowa z funkcją responsywności na urządzenia mobilne, QR Kody z odnośnikami na strony www, logotypy wraz z hasłem reklamowym „Dolina Pilicy”

Termin zakończenia finansowego projektu:  31.05.2021r. r.

Całkowita wartość projektu w dniu podpisania umowy o dofinansowanie: 11 081 007,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 7 118 276,36 PLN

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

www.mapadotacji.gov.pl