Powiat Tomaszowski

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

29.12.2016 r.

Powiat Tomaszowski informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)". Projekt został złożony do dofinansowania w miesiącu październiku 2015 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku projekt uzyskał 79,09% punktów.Wysoka ocena projektu pozwoliła na zawarcie przez Powiat Tomaszowski w dniu 31.03.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.

W ramach zadania wykonana została przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych. Zastosowane zostały elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego tj. wyspy rozdzielające pasy segregacji ruchu oraz solarne doświetlenie przejść dla pieszych, a także oświetlenie uliczne poprzez zamontowanie ledowych lamp drogowych. Do wzrostu bezpieczeństwa przyczyniła się również budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Cel projektu: poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz powiązanie układu komunikacyjnego Tomaszowa Mazowieckiego z siecią dróg regionalnych, krajowych oraz siecią transportową TENT poprzez rozbudowę ulicy Barlickiego co wpłynie jednocześnie na zwiększenie dostępności transportowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście, stwarzając możliwości na zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu: 2 401 957,50 PLN
Dofinansowanie EFRR: 1 281 035,28 PLN

Projekt nr WND.RPLD.03.02.01-10-0008/15 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

11.10.2016 r.

                    Powiat Tomaszowski informuje, iż w dniu 29.09.2016 r. przedłużona została umowa z firmą SKANSKA S.A. na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. "Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim(droga powiatowa nr 4337E)" ze względu na roboty dodatkowe związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji. Ponadto dotychczas na całym odcinku drogi wykonano następujące prace: roboty ziemne, wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni wraz z warstwą ścieralną, krawężniki i obrzeża betonowe, kanalizację deszczową, roboty elektryczne i teletechniczne. Obecnie trwają prace brukarskie (chodniki) montaż opraw oświetleniowych, nasadzenia zieleni drogowej.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

22.07.2016 r.

 

                        Powiat Tomaszowski informuje, iż w związku z otrzymanym dofinansowaniem  na realizację  projektu pn. "Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)" trwają intensywne prace budowlane. Na całym odcinku drogi została usunięta stara nawierzchnia, wykonano przyłącza ciepłownicze, kończona jest wymiana gazociągu,  a obecnie trwają prace nad budową kanalizacji deszczowej.

Realizatorem inwestycji jest firma SKANSKA S.A.

W ramach rozbudowy zastosowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego tj. wyspy rozdzielające stanowiące azyle dla pieszych pokonujących jezdnie oraz solarne doświetlenie w pasie segregacji ruchui przejść dla pieszych, a także oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie ledowych lamp drogowych. Do wzrostu bezpieczeństwa przyczyni się również budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

21.06.2016 r.

                       Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 r. została podpisana z firmą „SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie umowa na wykonanie robót budowlanych dla  projektu pn "Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)".

Termin wykonania inwestycji: do 30 września 2016 r.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca wykona następujące roboty budowlane:

 • położenie nowej nawierzchni,
 • budowa ciągu pieszo rowerowego,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
 • usunięcie kolizji elektrycznych

 

Zastosowane zostaną elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego tj. wyspy rozdzielające stanowiące azyle dla pieszych pokonujących jezdnie oraz solarne doświetlenie w pasie segregacji ruchu i przejść dla pieszych, a także oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie ledowych lamp drogowych.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz powiązanie układu komunikacyjnego Tomaszowa Mazowieckiego z siecią dróg regionalnych, krajowych oraz siecią transportową TENT poprzez rozbudowę ulicy Barlickiego co wpłynie jednocześnie na zwiększenie dostępności transportowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście, stwarzając możliwości na zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia mieszkańców.

 Termin rzeczowego zakończenia projektu: październik 2016 r.


Projekt nr WND.RPLD.03.02.01-10-0008/15 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

 

Fundusze Europejskie, Promuje Łódzkie, Unia Europejska

04.04.2016 r.

                        Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  31 marca 2016 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu pn "Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)"

                            Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz powiązanie układu komunikacyjnego Tomaszowa Mazowieckiego z siecią dróg regionalnych, krajowych oraz siecią transportową TENT poprzez rozbudowę ulicy Barlickiego co wpłynie jednocześnie na zwiększenie dostępności transportowej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
w mieście, stwarzając możliwości na zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej i jakości życia mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4337E – ul. Barlickiego na odcinku od skrzyżowania ul. Legionów, Szerokiej, E.Orzeszkowej do ul. Warszawskiej. W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty: 

 1. położenie nowej nawierzchni,
 2. budowa ciągu pieszo rowerowego,
 3. kanalizacja deszczowa 
 4. usunięcie kolizji telekomunikacyjnych,
 5. usunięcie kolizji energetycznych,
 6. budowa pasa lewoskrętu na tereny usługowe.

Ponadto realizacja projektu obejmuje zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego tj. wyspy rozdzielające stanowiące azyle dla pieszych pokonujących jezdnie oraz zastosowanie solarnego oświetlenia ulicznego w pasie segregacji ruchu, a także doświetlenie przejść dla pieszych poprzez zamontowanie ledowych lamp drogowych.

Droga przewidziana do realizacji umożliwi połączenie komunikacyjne drogi wojewódzkiej 713 poprzez ulicę Barlickiego z drogami powiatowymi – ul. E. Orzeszkowej, Legionów, Szerokiej. Dzięki powiązaniu z ul. E. Orzeszkowej, powstanie połączenie z drogą krajową  S8. Przedsięwzięcie umożliwi skomunikowanie w/w obszarów z regionalną i krajową siecią dróg, przyczyni się do aktywizacji gospodarczej oraz płynnego i bezpośredniego połaczenia obszarów z DK 48. Projekt bedzie służył zintegrowaniu lokalnego systemu dróg z systemem sieci dróg: TENT - S8, DK 48, DW 713.

Termin zakończenia finansowego projektu: listopad 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 3 445 690,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 2 276 889,54 PLN

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim

Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim