Powiat Tomaszowski
Powróć do: Środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego

ZARZĄD POWIATU 

w Tomaszowie Mazowieckim 

INFORMACJA

o uchwaleniu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032”

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.

                                    Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

informuje o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032” uchwałą nr LXXXV/441/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032”.

Z treścią w/w dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 207 w godzinach pracy urzędu lub na stronie Powiatu:

www.powiat-tomaszowski.pl. w zakładce :POWIAT>ŚRODOWISKO

CZŁONEK ZARZĄDU 

Elżbieta Łojszczyk 

INFORMACJA

o możliwości zapoznania się i wniesienia uwag lub wniosków do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032”.

 

        Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41 w Wydziale Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 207 w godzinach pracy urzędu lub na stronie Powiatu:

www.powiat-tomaszowski.pl. w zakładce :POWIAT>ŚRODOWISKO.

Uwagi lub wnioski do projektu w/w Programu…” można składać  w tut. Starostwie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia ogłoszenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków jest Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Uwagi lub wnioski wniesione po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

STAROSTA TOMASZOWSKI 

Mariusz Węgrzynowski 

 

 

ZARZĄD POWIATU 

w Tomaszowie Mazowieckim 

Tomaszów Maz., dn. 25.04.2023r. 

 

ZRO.273.1.2023

 

 

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032”

 

 

Informuje się, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne wyłoniony został wykonawca opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024–2028 z perspektywą do roku 2032”, mianowicie Firma Dokumentacja Środowiskowa - Wojciech Pająk z siedzibą przy ul. Os. Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy k. Poznania. 

Przedmiotem projektu jest aktualizacja dotychczasowego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. 

Projekt opracowany będzie zgodnie z najnowszymi dokumentami takimi jak: Polityka Ekologiczna Państwa, Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego, Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego oraz innymi programami z zakresu ochrony środowiska, w tym: programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, programami ochrony powietrza i programami ochrony przed hałasem oraz planu gospodarowania wodami. 

 

 

                                                                                          CZŁONEK ZARZĄDU 

                                                                        Elżbieta Łojszczyk 

                                                                                   

 

 

INFORMACJA

o uchwaleniu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

                                    Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

informuje o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” uchwałą nr XVIII/135/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Uchalony dokument oraz uzasadnienie i podsumowanie załączono poniżej.

 

 

 

INFORMACJA

o uchwaleniu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”

 

Zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” uchwałą Nr XVI/123/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowiecki, z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.

Uchalony dokument oraz uzasadnienie i podsumowanie załączono poniżej. 

Pliki do pobrania:

Podsumowanie
Format: pdf, 459.75 kB
Uzasadnienie
Format: pdf, 459.37 kB