Powiat Tomaszowski
Powróć do: Środowisko

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzi każdy regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla powiatu tomaszowskiego - RDOŚ w Łodzi pod adresem: http://lodz.rdos.gov.pl/

Starosta Tomaszowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczysczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu tomaszowskiego i sporządza ich wykaz, który raz na dwa lata przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi.

W związku z tym każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.

W/w zgłoszenie powinno zawierać:

  1.  Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby.
  2. Wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej.
  3. Informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  4. Opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez akredytowane laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze.
  5. Do w/w zgłoszenia, składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, tj.:

a)    informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

b)   dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium;

c)    informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

d)   opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez akredytowane laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze.

Powyższe zgłoszenie można przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. ul.  Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub przez ePUAP.