Powiat Tomaszowski
Powróć do: Środowisko

InformacjeEDUKACJA EKOLOGICZNA

Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej zaprasza do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi mającymi na celu upowszechnianie postaw i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Wśród materiałów dostępnych pod linkiem: https://www.lodzkie.pl/srodowisko, znaleźć można m.in:

-broszury: pt "Segregujesz=środowisko ratujesz",     pt; "Razem zatrzymajmy suszę".

-filmy pt: "Oszczędzajmy wodę",    pt: "Obszary chronionego krajobrazu w województwie łódzkim".

 

 

 

 

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

w sprawie wydania zaświadczenia na temat:

czy działka/działki są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu  lub decyzją Starosty Tomaszowskiego określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej tj. o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

 

W celu uzyskania w/w zaświadczenia prosimy o składanie wniosków:

- na załączonym na dole niniejszej strony druku ( "Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach"),

- drogą pocztową lub elektroniczną (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),

- z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (dopuszcza się wydruk z bankowości internetowej).

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł należy uiścić na konto urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., ING Bank Śląski Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.

Zaświadczenie zostanie wydane w terminie 7 dni od daty wpływu niniejszego wniosku do tut. Starostwa. Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą lub za pośrednictwem ePUAP.

Nr kontaktowy: 44 7242750 wew. 271

 

 

Monitoring wód – dostępne informacje

 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. informuje, że:

  1. Pod adresem: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/jest dostępny jest portal jakości wód powierzchniowych, który stanowi kompendium wiedzy w zakresie monitoringu wód. Na w/w stronie została m.in. zamieszczona aktualna ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych na terenie województwa łódzkiego w latach 2016-2021 w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Portal został wyposażony w przeglądarkę map (serwis WMS z usługą przeglądania) prezentującą lokalizację wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych w monitoringu wód w Polsce, wraz z ich opisami i podstawowymi danymi.
  2. Pod adresem: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RIVERS/88 dostępna jest szczegółowa klasyfikacja wskaźników i grup wskaźników w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzek i zbiorników zaporowych oraz ocena stanu jcwp za lata 2016-2021.
  3. Pod adresem: https://www.gov.pl/web/gios dostępna jest nowa strona internetowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
  4. W przypadku publikowania w/w danych, ich interpretacji lub wykorzystania należy każdorazowo podać ich źródło w następujący sposób: „dane (lub na podstawie danych) Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”.

Źródło: pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 17.11.2022r.,     znak: DMS-LO.071.2.2022.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Format: doc, 46 kB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach.pdf
Format: pdf, 196.6 kB