Powiat Tomaszowski
Powróć do: Opieka nad zabytkami

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach

2 września 2020 r. na XXVI Sesji Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacjicelowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
2) znajduje się na obszarze powiatu tomaszowskiego;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe;
4) znajduje się w stanie technicznym wymagającym poprawy.

Dotacja może zostać udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac lub robót, które zostaną przeprowadzone po zawarciu umowy oraz w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

Dotacja w ramach posiadanych środków budżetowych może być udzielona w wysokości do 70% nakładów koniecznych. Pozostała część powinna pochodzić ze środków własnych wnioskodawcy lub innych źródeł wykazanych przez wnioskodawcę. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym praz konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dotacja winna być wydatkowana w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez uprawniony podmiot pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w terminie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w danym roku kalendarzowym. Po tym terminie dokonywana jest ocena formalna wniosków. Wnioski o przyznanie dotacji, które przeszły weryfikację formalną, opiniuje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu.  Komisja dokonuje oceny wniosków uwzględniając następujące kryteria:
1) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu tomaszowskiego;
2) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
3) konieczność przeprowadzenia prac lub robót z uwagi na stan zachowania zabytku;
4) wysokość zaangażowania finansowego wnioskodawcy oraz innych źródeł finansowania;

Decyzję o udzieleniu dotacji wnioskodawcy podejmuje Rada Powiatu w drodze uchwały.

Pozostałe szczegóły udzielania dotacji w załączonej uchwale.

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku.doc
Format: doc, 64.5 kB