Powiat Tomaszowski
Powróć do: Zdrowie

Karty Parkingowe

Karta parkingowa

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpiły zmiany dotychczasowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Od dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełno- sprawności w Tomaszowie Mazowieckim.

Kartę parkingową wydaje się:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej wyłącznie do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności, lub

 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:

 • 04-O (choroby narządu wzroku),

 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),

 • 10-N (choroba neurologiczna),

   mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

  przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

 1. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

  Kartę parkingową wydaje, za opłatą Przewodniczący Zespołu, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  1) orzeczenia o niepełnosprawności

  2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

  3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

  – wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat (również w przypadku orzeczeń wydanych na czas nieokreślony).

  Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 roku utraciły ważność.

   

   

  Karta parkingowa dla placówek

  Kartę parkingową placówce, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje za opłatą Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, wydaje się jedną kartę.

  Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

  W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

   

  Karta parkingowa traci ważność:

  1) po upływie terminu ważności karty;

  2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;

  3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

  4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

  5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

   

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść do kasy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. przy ul. św. Antoniego 41 (parter) lub na rachunek bankowy: GETIN NOBLE BANK S.A. – numer 96 1560 0013 2000 1462 1000 0004.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie karty parkingowej.pdf
Format: pdf, 138.49 kB