Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Oświaty i Sportu (OIS)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 216
e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Beata Stańczyk
Zastępca Naczelnika: Łukasz Cerazy

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) zakładania i prowadzenia publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych, centrów kształcenia zawodowego, placówek oświatowo - wychowawczych, a także poradni psychologiczno - pedagogicznej;

2) zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i ponadpodstawowych specjalnych;

3) diagnozowania potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowania bądź opiniowania zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, w tym konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Rynku Pracy i pracodawcami;

4) sprawowania nadzoru nad działalnością dydaktyczną, administacyjno - gospodoarczą, warunkami i bezpieczeństwem pracy szkół oraz innych jednostek systemu oświaty w zakresie właściwości ustawowej;

5) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej;

6) określania szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz comiesięczne wyliczanie kwot dotacji;

7) prowadzenia spraw związanych z wyłanianiem kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oraz spraw związanych z ich stosunkiem pracy;

8) nadzór nad poprawnością danych niezbędnych do naliczania subwencji oświatowej oraz weryfikowanie jej wysokości;

9) współpracy ze związkami zawodowymi w zakresie właściwości wydziału;

10) zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek, w tym analizy arkuszy organizacyjnych, szkolnych planów nauczania i innych dokumentów;

11) przygotowywania projektu oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

12) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

13) przygotowywania projektów regulaminów w sprawach dotyczących pracowników pedagogicznych szkół i placówek publicznych;

14) opracowywania zasad oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz koordynacji działań w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracyjnych szkół i placówek;

15) opracowania zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

16) kierowania dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

17) prowadzenia spraw związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej;

18) współpracy z instytucjami nadzoru pedagogicznego;

19) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem orderów, odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji i Nauki i organu prowadzącego;

20) przygotowywania corocznych raportów o stanie realizacji zadań oświatowych;

21) koordynacji spraw związanych z naborem elektronicznym młodzieży do szkół ponadpodstawowych;

22) koordynacji działań w zakresie wdrażania informatycznego systemu zarządzania oświatą;

23) prowadzenia spraw związanych z muzeami szkolnymi, nadawaniem imion i sztandarów szkołom i placówkom;

24) tworzenia warunków organizacyjnych szkołom i placówkom do realizacji ich statutowych zadań;

25) ustalania planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych;

26) likwidacji i przekształcenia szkół i placówek, a także łączenia szkół w zespoły;

27) sprawowania nadzoru nad działalnością finansową szkół i placówek;

28) tworzenia warunków do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także kształcenia ustawicznego;

29) analizy planów finansowych szkół i placówek;

30) ubiegania się o dotacje celowe w zakresie oświaty;

31) sporządzania różnorodnych analiz, zestawień i sprawozdań dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;

32) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć oświatowych;

33) przyznawania patronatu Starosty Tomaszowskiego w zakresie realizowanych zadań;

34) współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

35) tworzenia warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;

36) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowania nadzoru nad ich działalnością;

37) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju;

38) współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami zajmującymi się propagowaniem sportu na terenie powiatu;

39) współpracy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, instytucjami i organizacjami młodzieżowymi przy organizacji przedsięwzięć sportowych, w tym w zakresie rekreacji i turystyki;

40) wspierania rozwoju sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym niepełnosprawnych poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez sportowych i festynów;