Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 417, 418, 226
e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Agnieszka Biniek
Z-ca Naczelnika: Elżbieta Kośka

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) organizacji powiatowych imprez patriotycznych i patriotyczno-religijnych;

2) organizacji lub współorganizacji wydarzeń promocyjno – kulturalnych;

3) obsługi biurowo-technicznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim;

4) opracowywania materiałów promocyjnych o powiecie, ich publikacji i upowszechniania, w tym organizacji stoisk promocyjnych;

5) inicjowania, projektowania oraz zabezpieczania materiałów promocyjnych;

6) opracowywania i aktualizacji powiatowej oferty turystycznej;

7) współpracy z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych;

8) organizacji samorządowych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;

9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie wojewódzkim i gminnym w zakresie spraw dotyczących wspólnej promocji regionu;

10) gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zainteresowanym informacji z zakresu turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie powiatu;

11) promowania potencjału gospodarczego i turystycznego w tym agroturystyki gmin powiatu w kraju i za granicą;

12) koordynowania działań związanych ze współpracą zagraniczną;

13) koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;

14) tworzenia i przystępowania do fundacji, stowarzyszeń i związków z innymi powiatami;

15) przygotowywania organizacyjnego spotkań i wizyt;

16) przygotowywania i przekazywania mediom informacji o pracy organów i jednostek organizacyjnych powiatu;

17) prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem herbu i flagi powiatu;

18) redagowania, przygotowywania, rozsyłania i archiwizowania Powiatowego Serwisu Informacyjnego;

19) prowadzenia strony internetowej powiatu w zakresie turystyki i promocji;

20) przyznawania patronatu Starosty Tomaszowskiego w zakresie realizowanych zadań;

21) opracowywania powiatowego kalendarza uroczystości patriotyczno – religijnych;

22) sprawowania nadzoru nad działalnością instytucji kultury;

23) analizy planów finansowych instytucji kultury;

24) amatorskiego ruchu artystycznego;

25) współdziałania w organizacji świąt i uroczystości;

26) prowadzenia powiatowych instytucji kultury i wymiany kulturalnej;

27) zapewnienia rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych;

28) prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

29) wspierania finansowego podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami na terenie powiatu tomaszowskiego;

30) wspierania rozwoju działalności kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i festynów;

31) wspierania działalności kulturalnej seniorów poprzez dotacje oraz finansową i organizacyjną pomoc przy organizacji imprez i festynów.

32) spraw wynikających z nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami;

33) spraw związanych z tworzeniem, działaniem  i prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

34) sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i związków sportowych oraz prowadzenia ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej".