Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Komunikacji (WK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 406, 408; Rejestracja - 555; Prawa jazdy - 666;
e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Cezary Krawczyk
Z-ca Naczelnika: Sylwester Pająk

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK);

2) wydawania dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy);

3) wymiany dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem (prawa jazdy) lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

4) wydawania międzynarodowego prawa jazdy;

5) wydawania wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku zniszczenia, utraty lub zmiany danych;

6) wymiany zagranicznego prawa jazdy określonego w przepisach prawa międzynarodowego;

7) wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na krajowe prawo jazdy (wymiana powrotna);

8) wydawania, przedłużania ważności i rozszerzania zakresu zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

9) wydawania pozwoleń na kierowanie tramwajem;

10) wpisów do prawa jazdy potwierdzających odbycie kwalifikacji zawodowych;

11) wydawania decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem;

12) wydawania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie lub badania psychologiczne kierującego pojazdem;

13) wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;

14) wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie;

15) ograniczania uprawnień do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową;

16) zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;

17) przyjmowania zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd;

18) wykonywania orzeczeń sądowych;

19) wydawania decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny kierującego pojazdem;

20) rejestracji pojazdów, wydawania dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych jeśli są wymagane;

21) czasowej rejestracji pojazdów, wydawania pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;

22) wydawania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu;

23) wydawania decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu;

24) dokonywania wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu na podstawie i warunkach określonych przepisami prawa;

25) dokonywania zmian wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu;

26) przyjmowania od uprawnionych organów zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych) i ich wydawaniu po ustaniu przyczyny zatrzymania;

27) przyjmowania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

28) wydawania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych oraz wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej;

29) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

30) kierowania pojazdu na dodatkowe badania techniczne jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska;

31) wydawania wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne);

32) wydawania wtórników tablic rejestracyjnych lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej;

33) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie rejestracji pojazdów;

34) udzielania informacji uprawnionym organom w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania zaświadczeń;

35) prowadzenie ewidencji skasowanych tablic rejestracyjnych oraz druków ścisłego zarachowania;

36) prowadzenie ewidencji archiwalnej pojazdów zarejestrowanych i wyrejestrowanych;

37) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

38) sprawowania nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

39) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów;

40) wydawania lub cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

41) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących szkolenia;

42) sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi prowadzonego przez przedsiębiorcę;

43) wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;

44) prowadzenia ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktora;

45) prowadzenia ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji wykładowców;

46) dokonywania skreśleń z ewidencji instruktorów;

47) dokonywania skreśleń z ewidencji wykładowców.

48) profesjonalnej rejestracji pojazdów, wydawania profesjonalnych dowodów   rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic rejestracyjnych;

49) wydawania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

50) uchylania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów;

51) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za nie zwrócenie staroście  w terminie przez podmiot uprawniony blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

52) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej za nie prowadzenie wykazu pojazdów używanych przez podmiot uprawniony w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;

53) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej na podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny;

54) nakładania kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej na właściciela pojazdu za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty    o nabyciu lub zbyciu pojazdu;

55) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne po otrzymaniu informacji od innego państwa o konieczności przeprowadzenia badania technicznego pojazdu za pośrednictwem Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

56) kierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne po otrzymaniu wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4  i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;

57) przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymiarze drogomierza;

58) zakładania akt ewidencyjnych zawodowych kierowców dla osób posiadających wydaną kartę kwalifikacji zawodowych oraz dla  osób bez karty kwalifikacji zawodowej;

59) generowania, aktualizowania i archiwizowania profili kierowców zawodowych w systemie teleinformatycznym;

60) wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy;

61) wysyłania informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym  lub o obowiązku ukończenia kursu reedukacyjnego kierowcy lub osobie posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.