Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 305, 306, 307, 308, 309, 310
e-mail: ksiegowosc@powiat-tomaszowski.pl; budzet@powiat-tomaszowski.pl
Naczelnik: Agnieszka Szulc
Z-ca Naczelnika: Anna Worach
Z-ca Naczelnika: Małgorzata Synowiec

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) przeprowadzanie inwentaryzacji w starostwie metodą uzgadniania sald i weryfikacji oraz rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury;

2) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych;

3) współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi bankowej starostwa;

4) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wystawianych faktur VAT i ich rozliczanie;

5) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej wpłat wadium zabezpieczenia należytego wykonania umów zawartych z wykonawcami oraz rozliczenia w tym zakresie;

6) sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników starostwa;

7) rozliczanie całości spraw finansowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla pracowników starostwa;

8) rozliczanie z urzędem skarbowym należności podatkowych i całości spraw związanych z obsługą podatku dochodowego od osób fizycznych;

9) prowadzenie całości spraw związanych z wypłatami i refundacją środków z tytułu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i pracowników interwencyjnych (absolwentów);

10) prowadzenie miesięcznych kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych oraz wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu na żądanie osoby zainteresowanej;

11) opracowanie projektu uchwały budżetowej powiatu oraz jej zmian;

12) opracowanie planu finansowego starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

13) opracowanie wieloletniej prognozy finansowej i wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych powiatu;

14) sporządzanie planu wydatków na finansowanie zadań powiatu w ramach dotacji;

15) nadzór oraz udzielanie instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu;

16) przygotowywanie propozycji zmian oraz przemieszczeń w budżecie powiatu;

17) nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;

18) sporządzanie informacji o dochodach i wydatkach budżetu powiatu oraz deficycie lub nadwyżce;

19) dokonywanie podziału środków finansowych oraz sporządzania dyspozycji celem przekazania środków finansowych na rachunki bieżące jednostek;

20) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

21) prowadzenie spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;

22) sporządzanie dla potrzeb zarządu raportu o realizacji budżetu powiatu według odrębnie określonych zasad;

23) sporządzanie opisowych informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

24) sporządzanie analiz z zakresu sprawozdawczości budżetowej podległych jednostek organizacyjnych powiatu;

25) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu powiatu i starostwa powiatowego;

26) zapewnienie terminowej windykacji należności;

27) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.