Powiat Tomaszowski
Powróć do: Kierownictwo Urzędu

Skarbnik Powiatu

BEATA ZYSIAK - SKARBNIK POWIATU
BEATA ZYSIAK - SKARBNIK POWIATU

Adres email: bzysiak@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Finansowo - Księgowym i Budżetu
w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
2. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórki organizacyjne, o których mowa w pkt 1;
3. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
4. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
5. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
6. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;