Powiat Tomaszowski
Powróć do: Kierownictwo Urzędu

Sekretarz Powiatu

JERZY KOWALCZYK -SEKRETARZ POWIATU
JERZY KOWALCZYK - SEKRETARZ POWIATU

Adres email: jkowalczyk@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Organizacyjno - Prawnym,
w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
b) Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
2. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórki organizacyjne, o których mowa w pkt 1;
4. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
5. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
6. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;