Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 223, 277
e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl;
Kierownik: Tomasz Wojtaszek

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) analizowania działań służb, inspekcji i straży;

2) wnioskowania do starosty w sprawach dotyczących ich funkcjonowania;

3) koordynacji działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą;

4) wnioskowania do starosty w sprawach związanych z ochroną ludności i poprawą bezpieczeństwa w powiecie;

5) zapewnienia całodobowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

6) koordynowania akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałania w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

7) przyjmowania zawiadomień o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych;

8) powoływania do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

9) koordynowania programowych działań służb, inspekcji i straży, przy organizowaniu imprez masowych;

10) prowadzenia analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

11) budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

12) organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu;

13) prowadzenia spraw związanych z ochroną ludności i obronnością;

14) współdziałania z gminami, komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi jednostkami w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

15) obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku;

16) koordynacji działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie;

17) zapewniania obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

18) przygotowywania zadań dla starostwa i gmin powiatu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;

19) współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności;

20) prowadzenia dokumentacji, organizowania i przeprowadzania akcji kurierskiej na terenie powiatu;

21) ewidencji i przechowywania dokumentów stanowiących informacje niejawne;

22) opracowania i aktualizacji dokumentacji na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

23) realizacji zadań stałego dyżuru;

24) koordynowania działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;

25) opracowania dokumentacji i realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

26) zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na potencjalne zagrożenia;

27) wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu;

28) przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

29) pełnienia całodobowego dyżuru telefonicznego przez pracowników wydziału w celu zapewnienia przepływu informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego;

30) współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

31) dokumentowania działań podejmowanych przez centrum zarządzania kryzysowego;

32) współdziałania z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

33) realizacji zadań związanych z usuwaniem i przechowywaniem statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu;

34) realizacji czynności związanych z planem ewakuacji i przeprowadzaniem ewakuacji z budynku Starostwa;

35) organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

 

W ramach referatu tworzy się stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, podległego bezpośrednio staroście, do którego zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 nr 1167 z późn. zm.).