Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)

Kontakt: 044 724-30-90
e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl;
Rzecznik: Agnieszka Drzewoska-Kovač

Siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

ul. Farbiarska 20/24 Bud. C Pok. 10

Rzecznik realizuje zadania z zakresu:

1)      zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;

2)      składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)      występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)      współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)      wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.