Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Zasobów Archiwalnych i Kancelarii (ZAK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 333, 100, 248, 440
e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Ewa Goska

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) obsługi centrali telefonicznej;

2) ewidencji korespondencji wpływającej i wychodzącej ze Starostwa;

3) nadawanie i odbiór przesyłek pocztowych;

4) prowadzenia spraw związanych z obsługą pracy starosty, wicestarosty oraz członków zarządu powiatu;

5) prowadzenia sekretariatu, kancelarii starostwa i punktu informacji;

6) prowadzenia książki kontroli zewnętrznych.


2. W ramach Wydziału działa Archiwum Zakładowe, które realizuje zadania z zakresu:

1) przejmowania dokumentacji:

a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;

b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego;

c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego;

d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD;

2) przechowywania i zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

3) przeprowadzania skontrum dokumentacji

4) porządkowania przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

5) udostępniania przechowywanej dokumentacji;

6) wycofywania dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;

7) przeprowadzania kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;

8) inicjowania brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

9) przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

10) sporządzania rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

11) doradzania komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych, niezależnie od tego, czy dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przebiegało w systemie EZD czy w systemie tradycyjnym;