Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Organizacji i Kadr (OK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 225;
e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.pl; zarzad@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Dorota Borysławska

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia rejestru i zbioru zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbioru aktów prawa miejscowego;

2) rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków;

3) organizacji przyjmowania interesantów przez starostę i w ramach skarg i wniosków;

4) koordynacji udzielania informacji publicznej;

5) organizacyjnej obsługi wyborów samorządowych;

6) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania starostwa;

7) organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokołów obrad oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;

8) prowadzenia rejestru i zbioru uchwał zarządu oraz sporządzania  sprawozdania o jego pracy;

9) nadzoru w zakresie przygotowywania przez kierowników komórek organizacyjnych projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;

10) prowadzenia rejestru i zbioru zarządzeń starosty;

11) koordynacji spraw związanych z rozpatrywaniem petycji i sporządzanie zbiorczych informacji o rozpatrzonych petycjach;

12) organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

13) podpisu elektronicznego;

14) prowadzenia rejestru wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz sporządzanie rocznych informacji o działaniach podejmowanych przez te podmioty;

15) przygotowywania raportu o stanie powiatu;

16) załatwiania spraw rentowych i emerytalnych pracowników starostwa;

17) sprawowania nadzoru nad terminowością wykonywania badań lekarskich przez pracowników starostwa;

18) opracowywania projektów zmian w Regulaminie Pracy starostwa, wynagradzania pracowników, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, okresowej oceny pracowników oraz przeprowadzania służby przygotowawczej;

19) spraw związanych ze składaniem oświadczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowego zatrudnienia przez pracowników starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu z wyłączeniem dyrektorów szkół;

20) realizacji zadań w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez członków zarządu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;

21) realizacji zadań w zakresie spraw związanych ze zgłaszaniem do „Rejestru Korzyści”;

22) prowadzenia spraw związanych z oceną pracowników starostwa;

23) prowadzenia spraw związanych z przeprowadzaniem służby przygotowawczej;

24) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych) oraz kierowników powiatowych służb i inspekcji;

25) zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników starostwa oraz zleceniobiorców;

26) oświadczeń majątkowych, o prowadzeniu działalności gospodarczej i innych;

27) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;

28) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;

29) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

30) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

31) współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakresie wystawiania skierowań na badania profilaktyczne pracowników starostwa;

32) prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników.