Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Obsługi (OB)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 433, 467
e-mail: techniczny@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Anna Przybyłek

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1)   administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;

2)   ubezpieczenia mienia powiatu;

3)   zabezpieczenia w starostwie porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

4)   prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;

5)   nadzoru nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;

6)   prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;

7)   prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;

8)   gospodarowania drukami i formularzami ścisłego zarachowania;

9)   gospodarowania taborem samochodowym;

10)  zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;

11)  dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;

12)  utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;

13)  obsługi urządzeń kopiujących;

14)  logistycznej obsługi uroczystości okolicznościowych, spotkań i narad;

15)  zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;

16)  gospodarowania, znakowania i prowadzenia ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia starostwa;

17)  prowadzenia księgi pomocniczej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

18)  dokonywania wyceny oraz ustalania różnic inwentaryzacyjnych rzeczowych składników majątku trwałego;

19)  planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno - administracyjną starostwa;

20)  zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia składników mienia ruchomego powiatu i prowadzenia ich rejestru;

21)  sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami