Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 221, 222
e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Anna Lubicka
I Z-ca Naczelnika: Monika Zarzycka
II Z-ca Naczelnika: Marzena Mencfel

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) kompleksowego przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji powiatowych, w zakresie nieprzekazanym innym komórkom lub jednostkom organizacyjnym powiatu;

2) przygotowania do realizacji powiatowych zadań inwestycyjnych i remontów;

3) przeprowadzania komisyjnych kontroli stanu technicznego powiatowych obiektów i ustalania potrzeb remontowych;

4) opracowania projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez wydział;

5) przygotowania wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania;

6) przygotowania dokumentacji formalno - prawnych dla zadań realizowanych przez wydział;

7) przygotowania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych (inwentaryzacje, projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) oraz na wykonanie robót inwestycyjnych, remontowych i dostaw dla zadań realizowanych przez wydział;

8) udziału w przetargach lub innych postępowaniach mających na celu wyłonienie wykonawcy;

9) przygotowania projektów umów w zakresie zadań wydziału;

10) nadzoru nad inwestycjami i remontami;

11) sprawowania nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych;

12) prowadzenia i nadzorowania przygotowania i uczestnictwa w odbiorach końcowych gwarancyjnych inwestycji i przekazywania obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;

13) rozliczania finansowego inwestycji;

14) inicjowania powiatowych projektów oraz opracowywanie i rozliczanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi powiatu;

15) informowania innych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych powiatu o możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych w celu realizacji zadań powiatu;

16) informowania w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych dla samorządów, przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych i studentów;

17) organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej;

18) przygotowania wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzających danym programem;

19) współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowania sprawozdań z prowadzonych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach programów;

20) uzyskiwania informacji oraz analizy danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej;

21) stałego monitorowania możliwości pozyskania i wykorzystania środków z funduszy unijnych i krajowych;

22) opracowywania okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zadań inwestycyjnych;

23) przygotowania propozycji ewentualnych zmian w planie finansowym wydatków;

24) kompletowania dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych celem przekazania ich do właściwej komórki organizacyjnej.