Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Geodezji i Kartografii (GK)

Kontakt: 044 724-21-27 w. Ewidencja gruntów - 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: 115; PODGiK 127, 129, 120, 119, 124, 125;
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Daniel Karp
Zastępca Naczelnika: Małgorzata Gurzęda

W skład Wydziału Geodezji i Kartografii wchodzą:

1) Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków;

2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

Zespół ds. ewidencji gruntów i budynków realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) utrzymywania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;

4) archiwizacji wycofanych danych ewidencyjnych;

5) udostępniania danych ewidencyjnych;

6) ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;

7) okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych;

8) sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;

9) modernizacji ewidencji;

10) sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;

11) wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie gospodarstwa rolnego, do spraw sądowych o uwłaszczenie lub zasiedzenie, o posiadaniu prawa własności do budynku lub lokalu mieszkalnego;

12) prowadzenia postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

13) prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków;

14) zawiadomienia organów podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej, właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w przepisach w sprawie ewidencji gruntów i budynków, starostów sąsiednich powiatów o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków;

15) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępniania danych rzeczoznawcom majątkowym;

16) przeprowadzania i wykonywania scalenia i wymiany gruntów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenia dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

b) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10  ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,

c) tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładania osnów szczegółowych;

4) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

5) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

6) weryfikacji przekazanych zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.