Powiat Tomaszowski
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)

Kontakt: 044 724-21-27 w. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 128
e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl;
Naczelnik: Paweł Malej

Wydział realizuje zadania z zakresu:

1) wykonywania zadań administracji architektoniczno – budowlanej;

2) wykonywania zadań organu I instancji w zakresie administracji architektoniczno– budowlanej;

3) sprawdzania zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;

4) sprawdzania zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

5) sprawdzania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

6) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

7) wydawania decyzji o zatwierdzaniu projektów budowlanych i pozwoleniu na budowę;

8) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

9) rozbiórek obiektów budowlanych;

10) wydawania decyzji o pozwoleniu na odbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu;

11) przyjmowania zgłoszeń zamiaru odbudowy obiektu budowlanego uszkodzonego w wyniku działania żywiołu;

12) wydawania dziennika budowy;

13) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

14) przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;

15) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

16) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

17) uzgadniania projektowych rozwiązań obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w wymaganym zakresie;

18) prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę;

19) uczestniczenia w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych organów nadzoru budowlanego oraz udostępnianie im wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;

20) współdziałania z organami nadzoru budowlanego w zakresie uzgadniania planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych oraz przekazywania i wymiany informacji o wynikach kontroli;

21) wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;

22) wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

23) prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

24) przyjmowania kopii uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;

25) opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

26) przygotowywania dokumentów dotyczących uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

27) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

28) współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zadań zespołu.