Powiat Tomaszowski
Powróć do: Otwarte konkursy ofert

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych na lata 2022-2023

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. na lata 2022-2023

Imię i nazwisko przedstawiciela

Nazwa i siedziba reprezentowanej organizacji

Strefa zadań publicznych

Maria Szczygieł

Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

ul. Niebrowska 14
97-200 Tomaszów Maz.

 

-     działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

-     turystyka i krajoznawstwo;

Alina Grzelka

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

ul. Warszawska 95/97
97-200 Tomaszów Maz.

-     pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

-     kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

-     turystyka i krajoznawstwo;

-     udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

-     działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Antoni Smolarek

Ludowy Klub Kolarski START

ul. Strzelecka 24
97-200 Tomaszów Maz.

 


 

 

-     ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz osób emerytalnym;

-     działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

-     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

-     turystyka i krajoznawstwo;

Arkadiusz Lechowicz

Młodzieżowy Klub Sportowy

ul. Nowowiejska 9/27
97-200 Tomaszów Maz.

 

-     podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz osób emerytalnym;

-     działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

-     działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia  2011r. o weteranach działań poza granicami państwa;

Dorota Tarka

Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne

ul. ks. J. Popiełuszki 2
97-200 Tomaszów Maz.

 

-     pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

-     udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;

-     działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

-     działalność charytatywna;

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

-     promocja i organizacja wolontariatu;

-     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

-     działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
w zakresie zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy

Ewa Czapnik

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy
w Tomaszowie Maz.

ul. Farbiarska 20/24
97-200 Tomaszów Maz.

 

 

 

-     pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

-     działalność charytatywna;

-     podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

-     ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

-     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

-     działalność na rzecz osób emerytalnym;

-     turystyka i krajoznawstwo;